O systemie

Daniny Publiczne, a więc podatki i opłaty lokalne, są jednym z najistotniejszych źródeł finansowania usług publicznych świadczonych przez polskie gminy na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego też, podstawowym zadaniem realizowanym przez system WYDRA jest skuteczne identyfikowanie, pobieranie i ewidencjonowanie podatków. Przygotowany przez nas produkt jest wyrazem innowacyjnego podejścia do ustalania (wymiaru) i egzekwowania (windykacja) zobowiązań podatkowych.

Najważniejsze elementy

 • System WYDRA gromadzi wszystkie dane podatkowe w jednym miejscu. Dotyczy to: bazy osób fizycznych i innych osób, podatników i przedmiotów opodatkowania.
 • Szczegółowy opis przedmiotów opodatkowania w ramach systemu WYDRA realizowany jest z wykorzystaniem definiowanych słowników.
 • Ewidencja podatków w systemie WYDRA stanowi integralną część ewidencji księgowej urzędu.
 • System WYDRA pozwala na innowacyjny sposób wprowadzania ulg podatkowych dla różnych danych podatkowych.
 • Integracja z systemami z serii Nowoczesny Urząd, ewidencją ludności oraz wykorzystanie istniejących urzędowych rejestrów (np. TERYT, SWDE).
 • System WYDRA umożliwia bezbłędną identyfikację i weryfikację zobowiązanych i przedmiotów opodatkowania.
 • Tworzenie raportów i zbiorczych zestawień w systemie WYDRA odbywa się według kryteriów definiowanych przez użytkownika.

Uproszczony model komunikacji

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
Podatki i Opłaty Lokalne
 Security code

Cechy systemu

System Podatki i Opłaty Lokalne [WYDRA] obsługuje wymiar i pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportu. Uniwersalność systemu wynika z jego możliwości związanych z gromadzeniem dostępnych danych, podejścia do obsługi podatku i integracji z systemem obiegu dokumentów oraz systemem finansowo-księgowym. Z tego punktu widzenia wymienić należy następujące, kluczowe cechy systemu WYDRA:

 • System WYDRA gromadzi wszystkie dane podatkowe w jednym miejscu. Dotyczy to: bazy osób fizycznych i innych osób, podatników i przedmiotów opodatkowania. Użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do wszystkich i na bieżąco aktualizowanych informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia/określenia zobowiązań podatkowych. System rejestruje wszystkie operacje wykonane na zgromadzonych danych.
 • Szczegółowy opis przedmiotów opodatkowania w ramach systemu WYDRA realizowany jest z wykorzystaniem definiowanych słowników. System posiada wbudowaną bazę niezbędnych słowników. Dane raz wprowadzone do systemu mogą być potem wielokrotnie wykorzystywane i modyfikowane. Użytkownik uzyskuje dodatkowo możliwość wprowadzania dodatkowych informacji niewymaganych przepisami prawa.
 • Ewidencja podatków w systemie WYDRA stanowi integralną część ewidencji księgowej urzędu. Oznacza to, że przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat dokonuje się na kontach syntetycznych księgi głównej urzędu. Eliminuje to konieczność prowadzenia „podwójnej” księgowości i przekłada się na oszczędność czasu.
 • System WYDRA pozwala na innowacyjny sposób wprowadzania ulg podatkowych dla różnych danych podatkowych. Zapewnione jest ewidencjonowanie wszystkich ulg i zwolnień wynikających z przepisów prawa materialnego jak i prawa lokalnego oraz proceduralnego (Ordynacja podatkowa – ulgi w spłacie zobowiązań).
 • Integracja z systemami z serii Nowoczesny Urząd, ewidencją ludności oraz wykorzystanie istniejących urzędowych rejestrów (np. TERYT, SWDE). Możliwości komunikacyjne systemu WYDRA pozwalają użytkownikowi na wyeliminowanie żmudnych i błędnych operacji związanych z wprowadzaniem danych.
 • System WYDRA umożliwia bezbłędną identyfikację i weryfikację zobowiązanych i przedmiotów opodatkowania. Mechanizmy kontrolne oparte o zdefiniowane reguły, np. NIP, REGON, PESEL, nr działki, nr budynku, nr lokalu, decydują o automatycznej kontroli poprawności wprowadzonych danych, z punktu widzenia minimalnych wymogów dla danej operacji.
 • Tworzenie raportów i zbiorczych zestawień w systemie WYDRA odbywa się według kryteriów definiowanych przez użytkownika. Raporty są tworzone z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w bazie parametrów. Zastosowanie różnego rodzaju filtrów pozwala na prezentację oczekiwanych zestawień.

Zgodność z prawem

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136 , poz. 969 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r.Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz.1138) • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz.U. Nr 111, poz.1291)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157 ,poz.1031 z późń. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 ,poz.1024)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2005, Nr 212, poz. 1766)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U. Nr 214 ,poz.1781)

Scenariusze komunikacji


 Nowa jakość zarządzania podatkami

System WYDRA, w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku produktów, kładzie największy nacisk na identyfikację podatników, przedmiotów opodatkowania (jednolite bazy danych) bez rozróżniania rodzaju podatku na etapie wprowadzania informacji. Efektem takiego podejścia jest możliwość określenia rodzaju podatku z wykorzystaniem definiowanych słowników. Tak więc wymiar podatku jest efektem „ubocznym” działania systemu. Kluczowe znaczenie ma to: „kto, za co, kiedy i ile powinien zapłacić”.

Jednolita Księgowość

Postulowana od dawna sytuacja, w której rozgraniczenie rachunkowości budżetowej i podatkowej nie jest uzasadnione, znajduje swoje odzwierciedlenie w oferowanym systemie. Ewidencja podatków w systemie WYDRA stanowi integralną część ewidencji księgowej urzędu. Oznacza to, że przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat dokonuje się na kontach syntetycznych księgi głównej urzędu i odbywać się może na bieżąco.

Komfort pracy

Modułowa, intuicyjna budowa systemu, dostęp do wszystkich danych oraz możliwość tworzenia zaawansowanych zestawień i raportów to tylko niektóre cechy systemu podnoszące komfort pracy użytkowników. W połączeniu z niezawodnością oraz zgodnością z przepisami prawa przesądzają one o tym, że operator WYDRA-y otrzymuje kompletne i innowacyjne narzędzie codziennej pracy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij